Bài 1, 2, 3 trang 124, 125 SGK Toán 4


  Đề bài1. Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một câu trả lời đúng. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.a) Trong các số 5451; 5541; 5145; 5541 số chia hết cho 5 là:A. 5451                 B. 5514     ...

  Đề bài

  1. Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một câu trả lời đúng. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

  a) Trong các số 5451; 5541; 5145; 5541 số chia hết cho 5 là:

  A. 5451                 B. 5514                 C.5145                  D.5541

  B) Hùng có 8 viên bi gồm 4 viên bi xanh, 3 viên bi màu đỏ, 1 viên bi màu vàng. Phân số chỉ các viên vi màu đỏ trong số viên bi của Hùng là:

  A. \({4 \over 8}\)                   B. \({3 \over 4}\)                   C. \({1 \over 8}\)                   D. \({3 \over 8}\)

  c) Phân số \({5\over 9}\) bằng phân số nào dưới đây:

  A. \({10 \over 27}\)               B. \({15 \over 18}\)             C. \({15 \over 27}\)            D. \({20 \over 27}\)

  d) Trong các phân số \({9 \over 8};\,\,\,{9 \over 9};\,\,\,{8 \over 8};\,\,\,{8 \over 9}\) phân số nào bé hơn 1?

  A. \({9 \over 8}\)           B. \({9 \over 9}\)             C. \({8 \over 8}\)               D. \({8 \over 9}\)

  2. Đặt tính rồi tính:

  a) 53867 + 49608                         b) 482 x 307

  c) 864752 – 91846                        d) 18490: 215

  3. Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 12cm, chiều rộng 5cm. Nối đỉnh A với trung điểm N của cạnh DC. Nối đỉnh C với trung điểm M của cạnh AB. Cho biết hình tứ giác AMCN là hình bình hành có chiều cao MN bằng chiều rộng hình chữ nhật

  Bài 1, 2, 3 trang 124, 125 SGK Toán 4

  a) Giải thích tại sao đoạn thẳng AN và MC song song và bằng nhau?

  b) Diện tích hình chữ nhật ABCD gấp mấy lần diện tích hình bình hành AMCN?

  Lời giải chi tiết

  1. a) Khoanh tròn vào C;                b) Khoanh tròn vào D;  

     c) Khoanh tròn vào C                  d) Khoanh tròn vào D.

  2. 

  Bài 1, 2, 3 trang 124, 125 SGK Toán 4

  3. a) Các đoạn thẳng AN và MC là hai cạnh đối diện của hình bình hành AMCN nên chúng song song và bằng nhau.

  b) Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

               12 x 5 = 60 (cm2) 

  Vì  N là trung điểm của cạnh DC nên độ dài đoạn thẳng NC là: 

               12: 2 = 6 (cm)

  Diện tích hình bình hành AMCN là:

              6 x 5 = 30cm

  Ta có: 60: 30 = 2 (lần)

  Vậy diện tích hình chữ nhật ABCD gấp đôi diện tích hình bình hành AMCN.

  Bài tập cùng chuyên mục