Bài 1, 2, 3 trang 125, 126 SGK Toán 2


  Đề bài1. Đồng hồ chỉ mấy giờ:2. Mỗi tranh ứng với đồng hồ nào?3. Tính (theo mẫu):a) 1 giờ + 2 giờ = 3 giờ                              b) 5 giờ - 2 giờ = 3 giờ    5...

  Đề bài

  1. Đồng hồ chỉ mấy giờ:

  Bài 1, 2, 3 trang 125, 126 SGK Toán 2

  2. Mỗi tranh ứng với đồng hồ nào?

  Bài 1, 2, 3 trang 125, 126 SGK Toán 2

  3. Tính (theo mẫu):

  a) 1 giờ + 2 giờ = 3 giờ                              b) 5 giờ – 2 giờ = 3 giờ

      5 giờ + 2 giờ =                                         9 giờ – 3 giờ =

      4 giờ + 6 giờ =                                        12 giờ – 8 giờ =

      8 giờ + 7 giờ =                                        16 giờ – 10 giờ =

  Lời giải chi tiết

  1.

  Đồng hồ A chỉ 7 giờ 15 phút

  Đồng hồ B chỉ 2 giờ 30 phút.

  Đồng hồ C chỉ 11 giờ 30 phút

  Đồng hồ D chỉ 3 giờ

  2.

  Tranh vẽ Mai ngủ dậy lúc 6 giờ thì ứng với đồng hồ C.

  Tranh vẽ Mai ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút thì ứng với đồng hồ D.

  Tranh vẽ Mai đến trường lúc 7 giờ 15 phút thì ứng với đồng hồ B.

  Tranh vẽ Mai tan học về lúc 11 giờ 30 phút thì ứng với đồng hồ A.

  3.

  a) 5 giờ + 2 giờ = 7 giờ              b)  9 giờ – 3 giờ = 6 giờ

  4 giờ + 6 giờ = 10 giờ                     12 giờ – 8 giờ = 4 giờ

  8 giờ + 7 giờ = 15 giờ                     16 giờ – 10 giờ = 6 giờ

  Bài tập cùng chuyên mục