Bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 4


  Đề bài1. Tínha) \(\frac{2}{3}+\frac{3}{4}\);                             b) \(\frac{9}{4}+\frac{3}{5}\)     c) \(\frac{2}{5}+\frac{4}{7}\)                              d) \(\frac{3}{5}+ \frac{4}{3}\)2. Tính (theo mẫu)Mẫu:        \(\frac{13}{21}+\frac{5}{7}=\frac{13}{21}+\frac{5×3}{7×3}=\frac{13}{21}+\frac{15}{21}=\frac{28}{21}\)a) \(\frac{3}{12}+\frac{1}{4}\)         b) \(\frac{4}{25}+\frac{3}{5}\)          c) \(\frac{26}{81}+\frac{4}{27}\)   ...

  Đề bài

  1. Tính

  a) \(\frac{2}{3}+\frac{3}{4}\);                             b) \(\frac{9}{4}+\frac{3}{5}\)     

  c) \(\frac{2}{5}+\frac{4}{7}\)                              d) \(\frac{3}{5}+ \frac{4}{3}\)

  2. Tính (theo mẫu)

  Mẫu:        \(\frac{13}{21}+\frac{5}{7}=\frac{13}{21}+\frac{5×3}{7×3}=\frac{13}{21}+\frac{15}{21}=\frac{28}{21}\)

  a) \(\frac{3}{12}+\frac{1}{4}\)         b) \(\frac{4}{25}+\frac{3}{5}\)          c) \(\frac{26}{81}+\frac{4}{27}\)        d) \(\frac{5}{64}+\frac{7}{8}\) 

  3. Một xe ô tô giờ đầu chạy được \(\frac{3}{8}\) quãng đường, giờ thứ hai chạy được \(\frac{2}{7}\) quãng đường. Hỏi sau hai giờ ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 4

  Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng hai phân số đó.

  Lời giải chi tiết

  1. a) \(\frac{2}{3}+\frac{3}{4}\)

  +) Quy đồng hai mẫu số: 

  \(\frac{2}{3} =\frac{2×4}{3×4}=\frac{8}{12}\);   \(\frac{3}{4} =\frac{3×3}{4×3}=\frac{9}{12}\)

  +) Cộng hai phân số: \(\frac{2}{3}+\frac{3}{4}= \frac{8}{12}+\frac{9}{12}=\frac{17}{12}\)

  b) \(\frac{9}{4}+\frac{3}{5}\)

  +) Quy đồng mẫu số: \(\frac{9}{4}= \frac{9×5}{4×5}=\frac{45}{20}\);   \(\frac{3}{5}= \frac{3×4}{5×4}=\frac{12}{20}\)

  +) Cộng hai phân số: \(\frac{9}{4}+\frac{3}{5}\) = \(\frac{45}{20}+ \frac{12}{20}=\frac{57}{20}\)

  c) \(\frac{2}{5}+\frac{4}{7}\)

  +) Quy đồng mẫu số: 

  \(\frac{2}{5}= \frac{2×7}{5×7}=\frac{14}{35}\) ;      \(\frac{4}{7}= \frac{4×5}{7×5}=\frac{20}{35}\)

  +) Cộng hai phân số: \(\frac{2}{5}+\frac{4}{7}\) = \(\frac{14}{35}+ \frac{20}{35}=\frac{34}{35}\)

  d) \(\frac{3}{5}+ \frac{4}{3}\)

  +) Quy đồng mẫu số: 

  \(\frac{3}{5}= \frac{3×3}{5×3}=\frac{9}{15}\);     \(\frac{4}{3}= \frac{4×5}{3×5}=\frac{20}{15}\)

  +) Cộng hai phân số: \(\frac{3}{5}+ \frac{4}{3}\) = \(\frac{9}{15}+\frac{20}{15}=\frac{29}{15}\)

  2.  a) \(\frac{3}{12}+\frac{1}{4}= \frac{3}{12}+ \frac{1×3}{4×3}=\frac{3}{12}+\frac{3}{12}=\frac{6}{12}\)

  b) \(\frac{4}{25}+\frac{3}{5}= \frac{4}{25}+\frac{3×5}{5×5}= \frac{4}{25} +\frac{15}{25}= \frac{19}{25}\)

  c) \(\frac{26}{81}+\frac{4}{27}= \frac{26}{81}+\frac{4×3}{27×3}= \frac{26}{81}+\frac{12}{81}=\frac{38}{81}\)

  d) \(\frac{5}{64}+\frac{7}{8}= \frac{5}{64}+\frac{7×8}{8×8}= \frac{5}{64}+\frac{56}{84}=\frac{61}{84}\)

  3. Sau hai giờ ô tô chạy được số phần của quãng đường là:

             \(\frac{3}{8}\) + \(\frac{2}{7}\) = \(\frac{21}{56}+\frac{16}{56}=\frac{37}{56}\) (quãng đường)

                                                                 Đáp số: \(\frac{37}{56}\) quãng đường

  Bài tập cùng chuyên mục