Bài 1, 2, 3 trang 128, 129 SGK Toán 4


  Đề bài1. Tính (theo mẫu)Mẫu: \(3+\frac{4}{5}= \frac{3}{1}+\frac{4}{5}= \frac{15}{5}+\frac{4}{5} = \frac{19}{5}\)Ta có thể viết gọn như sau: \(3+\frac{4}{5}= \frac{15}{5}+\frac{4}{5} = \frac{19}{5}\)a)  \(3+\frac{2}{3}\)                     b) \(\frac{3}{4}+5\)                   c) \(\frac{12}{21}+2\)2. Viết tiếp vào chỗ chấm:\( \left( \frac{3}{8}+\frac{2}{8}\right) \)+ \(\frac{1}{8}\) =...;         \(\frac{3}{8}\) + \( \left( \frac{2}{8}+\frac{1}{8} \right) \) ...

  Đề bài

  1. Tính (theo mẫu)

  Mẫu: \(3+\frac{4}{5}= \frac{3}{1}+\frac{4}{5}= \frac{15}{5}+\frac{4}{5} = \frac{19}{5}\)

  Ta có thể viết gọn như sau: \(3+\frac{4}{5}= \frac{15}{5}+\frac{4}{5} = \frac{19}{5}\)

  a)  \(3+\frac{2}{3}\)                     b) \(\frac{3}{4}+5\)                   c) \(\frac{12}{21}+2\)

  2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  \( \left( \frac{3}{8}+\frac{2}{8}\right) \)+ \(\frac{1}{8}\) =…;         \(\frac{3}{8}\) + \( \left( \frac{2}{8}+\frac{1}{8} \right) \)  =…

       \( \left( \frac{3}{8}+\frac{2}{8} \right) \)+ \(\frac{1}{8}\) … \(\frac{3}{8}\) + \( \left( \frac{2}{8}+\frac{1}{8} \right) \)

  3. Một hình chữ nhật có chiều dài \(\frac{2}{3}\)m, chiều rộng \(\frac{3}{10}\)m. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó.

  Lời giải chi tiết

  1. a) \(3+\frac{2}{3}= \frac{9}{3}+\frac{2}{3}=\frac{11}{3}\)

      b) \(\frac{3}{4}+5 =\frac{3}{4}+ \frac{20}{4 }=\frac{23}{4}\)

      c) \(\frac{12}{21}+2 = \frac{12}{21}+\frac{42}{21}=\frac{54}{21}\)

  2. \(\left( \frac{3}{8}+\frac{2}{8}\right) \)+ \(\frac{1}{8}\) =  \(\frac{6}{8}\) ;                   

     \(\frac{3}{8}\) + \(\left( \frac{2}{8}+\frac{1}{8}\right) \) = \(\frac{6}{8}\);

    \(\left( \frac{3}{8}+\frac{2}{8}\right) \)+ \(\frac{1}{8}\)  = \(\frac{3}{8}\) + \(\left( \frac{2}{8}+\frac{1}{8}\right) \).

  Khi cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba.

  3.  Nửa chu vi hình chữ nhật là:

     \(\frac{2}{3}\) + \(\frac{3}{10}\) = \(\frac{20}{30}+\frac{9}{30}= \frac{29}{30}\) (m)

                                               Đáp số:  \(\frac{29}{30}\)m

  BaitapSachgiaokhoa.com

   

  Bài tập cùng chuyên mục