Bài 1, 2, 3 trang 128 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:6: 3 =                      8: 2 =                    12: 3 =                       15: 3 =2 x 3 =    ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  6: 3 =                      8: 2 =                    12: 3 =                       15: 3 =

  2 x 3 =                      4 x 2 =                     4 x 3 =                         5 x 3 =

  2. Tìm x:

  a) x: 2 = 3 ;                     b) x: 3 = 2 ;                       c) x: 3 = 4.

  3. Có một số kẹo chia đều cho 3 em, mỗi em được 5 chiếc kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo?

  Lời giải chi tiết

  1.

  6: 3 = 2              8: 2 = 4             12: 3 = 4                15: 3 = 5

  2 x 3 = 6             4 x 2 = 8              4 x 3 = 12               5 x 3 = 15

  2.

  a) X: 2 = 3

           X = 3 x 2

           X = 6

  b) X: 3 = 2

           X = 2 x 3

           X = 6

  c) X: 3 = 4

           X = 4 x 3

           X = 12

  3.

  Số kẹo có tất cả là:

  5 x 3 = 15 (chiếc kẹo)

  Đáp số: 15 chiếc kẹo.

  Bài tập cùng chuyên mục