Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính: 2. Nhà bạn Mai nuôi 22 con gà, nhà bạn Lan nuôi 18 con gà. Hỏi hai nhà nuôi được tất cả bao nhiêu con gà?3. Viết 5 phép cộng có tổng bằng 20 theo mẫu:                         ...

  Đề bài

  1. Tính:

   Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Toán 2

  2. Nhà bạn Mai nuôi 22 con gà, nhà bạn Lan nuôi 18 con gà. Hỏi hai nhà nuôi được tất cả bao nhiêu con gà?

  3. Viết 5 phép cộng có tổng bằng 20 theo mẫu:

                                19 + 1 = 20

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Toán 2

  2. 

  Tóm tắt:

  Nhà Mai có: 22 con gà

  Nhà Lan có: 18 con gà

  Tất cả có:…. con gà?

  Giải

  Số gà cả hai nhà nuôi được là:

  22 + 18 = 40 (con gà)

  Đáp số: 40 con gà.

  3. 

  Có thể viết 5 phép cộng như sau:

  18 + 2 = 20;

  14 + 6 = 20;

  17 + 3 = 20;

  13 + 7 = 20;

  16 + 4 = 20.

  Bài tập cùng chuyên mục