Bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:a) 7cm, 10cm và 13cm.b) 20dm, 30dm và 40dm.c) 8cm, 12cm và 7cm.Mẫu: Chu vi hình tam giác là:7 + 10 + 13 = 30 (cm)Đáp số: 30cm.2. Tính chu vi hình tứ giác có độ dài...

  Đề bài

  1. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:

  a) 7cm, 10cm và 13cm.

  b) 20dm, 30dm và 40dm.

  c) 8cm, 12cm và 7cm.

  Mẫu: Chu vi hình tam giác là:

  7 + 10 + 13 = 30 (cm)

  Đáp số: 30cm.

  2. Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là:

  a) 3dm, 4dm,5dm và 6dm.

  b)10cm, 20cm, 10cm và 20cm.

  3.

  Bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 2

  a) Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC.

  b) Tính chu vi hình tam giác ABC.

  Lời giải chi tiết

  1.

  b) Chu vi hình tam giác ABC là:

  20 + 30 + 40 = 90 (dm)

  Đáp số: 90dm.

  c) Chu vi hình tam giác ABC là:

  8 + 12 + 7 = 27 (cm)

  Đáp số: 27cm.

  2.

  a) Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

  3 + 4 + 5 + 6 = 18 (dm)

  Đáp số: 18dm.

  b) Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

  10 + 20 + 10 + 20 = 60 (cm)

  Đáp số: 60cm.

  3.

  a) Học sinh đo, mỗi cạnh được 3cm và ghi:

  Bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 2

  b) Chu vi tam giác ABC là:

  3 + 3 + 3 = 9 (cm)

  Đáp số: 9cm.

  Bài tập cùng chuyên mục