Bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 4


  Đề bài1. Tính: a) \(\frac{4}{5}-\frac{1}{3}\);                   b) \(\frac{5}{6}-\frac{3}{8}\)                  c) \({8 \over 7} - {2 \over 3}\)                    d) \(\frac{5}{3}-\frac{3}{5}\)2. Rút gọn rồi tínha) \(\frac{20}{16}- \frac{3}{4}\);       b) \(\frac{30}{45}- \frac{2}{5}\)        c) \(\frac{10}{12}- \frac{3}{4}\) ; ...

  Đề bài

  1. Tính: 

  a) \(\frac{4}{5}-\frac{1}{3}\);                   b) \(\frac{5}{6}-\frac{3}{8}\)                  

  c) \({8 \over 7} – {2 \over 3}\)                    d) \(\frac{5}{3}-\frac{3}{5}\)

  2. Rút gọn rồi tính

  a) \(\frac{20}{16}- \frac{3}{4}\);       b) \(\frac{30}{45}- \frac{2}{5}\)        c) \(\frac{10}{12}- \frac{3}{4}\) ;       d) \(\frac{12}{9}- \frac{1}{4}\)

  3. Trong một công viên có \(\frac{6}{7}\) diện tích đã trồng hoa và cây xạnh, trong đó \(\frac{2}{5}\) diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 4

  Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số của hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

  Lời giải chi tiết

  1. a) \(\frac{4}{5}-\frac{1}{3}\);       

  + Quy đồng mẫu số: \(\frac{4}{5}= \frac{4×3}{5×3}=\frac{12}{15}\); \(\frac{1}{3}= \frac{1×5}{3×5}=\frac{5}{15}\)

  + Trừ hai phân số: \(\frac{4}{5}-\frac{1}{3}\) = \(\frac{12}{15}-\frac{5}{15}= \frac{12-5}{15}= \frac{7}{15}\)

  b) \(\frac{5}{6}-\frac{3}{8}\)

  + Quy đồng mẫu số: \(\frac{5}{6}= \frac{5×8}{6×8}=\frac{40}{48}\);  \(\frac{3}{8}= \frac{3×6}{8×6}=\frac{18}{48}\)

  + Trừ hai phân số: \(\frac{5}{6}-\frac{3}{8}\) = \(\frac{40}{48}- \frac{18}{48}= \frac{40-18}{48}= \frac{22}{48} =\frac{11}{24} \)

  c) \({8 \over 7} – {2 \over 3}\) 

  + Quy đồng mẫu số: \({8 \over 7} = {{8×3} \over {7×3}} = {{24} \over {21}}\);   \({2 \over 3} = {{2×7} \over {3×7}} = {{14} \over {21}}\)

  + Trừ hai phân số: \({8 \over 7} – {2 \over 3} = {{24} \over {21}} – {{14} \over {21}} = {{10} \over {21}}\)

  d) \(\frac{5}{3}-\frac{3}{5}\)

  + Quy đồng mẫu số:\(\frac{5}{3}= \frac{5×5}{3×5}= \frac{25}{15}\);           \(\frac{3}{5}= \frac{3×3}{5×3}= \frac{9}{15}\)

  + Trừ hai phân số: \(\frac{5}{3}-\frac{3}{5}\) = \(\frac{25}{15}- \frac{9}{15}= \frac{25-9}{15}= \frac{16}{15}\)

  2. a) \(\frac{20}{16}- \frac{3}{4}= \frac{20:4}{16:4}-\frac{3}{4}= \frac{5}{4}- \frac{3}{4}\)

  \(= \frac{5-3}{4}=\frac{2}{4}\)

  b) \(\frac{30}{45}- \frac{2}{5}=\frac{30:15}{45:15}- \frac{2}{5}= \frac{2}{3}- \frac{2}{5}\)

  \(= \frac{10}{15}-\frac{6}{15}=\frac{4}{15}\)

  c) \(\frac{10}{12}- \frac{3}{4}= \frac{10:2}{12:2}- \frac{3}{4}= \frac{5}{6}- \frac{3}{4}\)

  \(= \frac{20}{24}- \frac{18}{24}= \frac{2}{24}\)

  d) \(\frac{12}{9}- \frac{1}{4}= \frac{12:3}{9:3}- \frac{1}{4}= \frac{4}{3}- \frac{1}{4}\)

  \(= \frac{16}{12}-\frac{3}{12}=\frac{13}{12}\)

  3.  Diện tích trồng cây xanh chiếm số phần diện tích công viên là:

             \(\frac{6}{7}- \frac{2}{5}= \frac{30}{35}-\frac{14}{35}= \frac{16}{35}\) (diện tích công viên)

                                                                 Đáp số: \( \frac{16}{35}\) diện tích công viên.

  Bài tập cùng chuyên mục