Bài 1, 2, 3 trang 132 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:1 x 2 =               1 x 3 =                    1 x 5 = 2 x 1 =               3 x 1 =               ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  1 x 2 =               1 x 3 =                    1 x 5 = 

  2 x 1 =               3 x 1 =                    5 x 1 =               1 x 1 =

  2: 1 =                3: 1 =                    5: 1 =                1: 1 =

  2. Số?

  …x 2 = 2                      5 x…= 5                      ….: 1 = 3

  … x 1 = 2                      5:…= 5                      ….x 1 = 4

  3. Tính:

  a) 4 x 2 x 1 =                      b) 4: 2 x 1 =                 c) 4 x 6: 1 =

  Lời giải chi tiết

  1.

  1 x 2 = 2            1 x 3 = 3              1 x 5 = 5

  2 x 1 = 2            3 x 1 = 3              5 x 1 = 5            1 x 1 = 1

  2: 1 = 2            3: 1 = 3               5: 1 = 5             1: 1 = 1

  2.

  1 x 2 = 2                      5 x 1 = 5                     3: 1 = 3

  2 x 1 = 2                      5: 1 = 5                     4 x 1 = 4

  3.

  a) 4 x 2 x 1 = 8 x 1 = 8                  

  b) 4: 2 x 1 = 2 x 1 = 2                        

  c) 4 x 6: 1 = 24: 1 = 24

  Bài tập cùng chuyên mục