Bài 1, 2, 3 trang 134 SGK Toán 2


  Đề bài1. a) Lập bảng nhân 1:                            b) Lập bảng chia 1:1 x 1 =                                                ...

  Đề bài

  1. 

  a) Lập bảng nhân 1:                            b) Lập bảng chia 1:

  1 x 1 =                                                 1: 1 =

  1 x 2 =                                                 2: 1 =

  1 x 3 =                                                 3: 1 =

  1 x 4 =                                                 4: 1 =

  1 x 5 =                                                 5: 1 =

  1 x 6 =                                                 6: 1 =

  1 x 7 =                                                 7: 1 =

  1 x 8 =                                                 8: 1 =

  1 x 9 =                                                 9: 1 =

  1 x 10 =                                              10: 1 =

  2. Tính nhẩm:

  a) 0 + 3 =               b)  5 + 1 =                c) 4: 1 =

      3 + 0 =                   1 + 5 =                   0: 2 =

      0 x 3 =                    1 x 5 =                   0: 1 =

      3 x 0 =                    5 x 1 =                   1: 1 =

  3. Kết quả tính nào là 0? Kết quả tính nào là 1?

  Bài 1, 2, 3 trang 134 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  a)                                                       b)

  1 x 1 = 1                                                1: 1 = 1

  1 x 2 = 2                                                2: 1 = 2

  1 x 3 = 3                                                3: 1 = 3

  1 x 4 = 4                                                4: 1 = 4

  1 x 5 = 5                                                5: 1 = 5

  1 x 6 = 6                                                6: 1 = 6

  1 x 7 = 7                                                7: 1 = 7

  1 x 8 = 8                                                8: 1 = 8

  1 x 9 = 9                                                9: 1 = 9

  1 x 10 = 10                                            10: 1 = 10

  2.

  a) 0 + 3 = 3             b)  5 + 1 = 6              c) 4: 1 = 4

      3 + 0 = 3                 1 + 5 = 6                  0: 2 = 0

      0 x 3 = 0                  1 x 5 = 5                  0: 1 = 0

      3 x 0 = 0                  5 x 1 = 5                  1: 1 = 1

  3.

  Bài 1, 2, 3 trang 134 SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục