Bài 1, 2, 3 trang 136 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:a)    2 x 4 =                     3 x 5 =                     4 x 3 =                5 x 2 =    8:...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  a)

      2 x 4 =                     3 x 5 =                     4 x 3 =                5 x 2 =

      8: 2 =                    15: 3 =                   12: 4 =               10: 5 =

      8: 4 =                    15: 5 =                   12: 3 =               10: 2 =

  b)

  2cm x 4 =                     10cm: 5 =                       4cm x 2 =

  5dm x 3 =                     12cm: 4 =                       8cm: 2 =

  4l x 5 =                         18l: 3 =                          10dm: 2 =

  2. Tính:

  a) 3 x 4 + 8 =                                    b) 2: 2 x 0 =

     3 x 10 – 14 =                                      0: 4 + 6 =

  3.

  a) Có 12 học sinh chia đều thành 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh?

  b) Có 12 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi chia được thành mấy nhóm?

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) 2 x 4 = 8                                  3 x 5 = 15              

      8: 2 = 4                                  15: 3 = 5                            

      8: 4 = 2                                  15: 5 = 3                         

   4 x 3 = 12                                   5 x 2 = 10

  12: 4 = 3                                   10: 5 = 2

  12: 3 = 4                                   10: 2 = 5

  b)  2cm x 4 = 8cm                10cm: 5 = 2cm             4cm x 2 = 8cm

       5dm x 3 = 15dm              12cm: 4 = 3cm            8cm: 2 = 4cm

       4l x 5 = 20l                      18l: 3 = 6l                   10dm: 2 = 5dm

  2.

  a) 3 x 4 + 8 = 12 + 8 = 20                         b) 2: 2 x 0 = 1 x 0 = 1

      3 x 10 – 14 = 30 – 14 = 16                          0: 4 + 6 = 0 + 6 = 6

  3. 

  a) Số học sinh trong mỗi nhóm là:

  12: 4 = 3 (học sinh)

  Đáp số: 3 học sinh

  b) Số nhóm học sinh là:

  12: 3 = 4 (nhóm)

  Đáp số: 4 nhóm

  Bài tập cùng chuyên mục