Bài 1, 2, 3 trang 147 SGK Toán 2


  Đề bài1. Mỗi số sau chỉ số ô vuông trong hình nào?2. Mỗi số sau ứng với cách đọc nào?a) Bốn trăm linh năm.b) Bốn trăm năm mươi.c) Ba trăm mười một.d) Ba trăm mười lăm.e) Năm trăm hai mươi mốt.g) Ba trăm hai mươi hai.3. Viết (theo mẫu):Lời giải...

  Đề bài

  1. Mỗi số sau chỉ số ô vuông trong hình nào?

  Bài 1, 2, 3 trang 147 SGK Toán 2

  2. Mỗi số sau ứng với cách đọc nào?

  Bài 1, 2, 3 trang 147 SGK Toán 2

  a) Bốn trăm linh năm.

  b) Bốn trăm năm mươi.

  c) Ba trăm mười một.

  d) Ba trăm mười lăm.

  e) Năm trăm hai mươi mốt.

  g) Ba trăm hai mươi hai.

  3. Viết (theo mẫu):

  Bài 1, 2, 3 trang 147 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  Số 110 chỉ số ô vuông ở hình (d)

  Số 205 chỉ số ô vuông ở hình (c)

  Số 310 chỉ số ô vuông ở hình (a)

  Số 132 chỉ số ô vuông ở hình (b)

  Số 123 chỉ số ô vuông ở hình (e)

  2.

  Số 315 ứng với cách đọc d.

  Số 311 ứng với cách đọc c.

  Số 322 ứng với cách đọc g.

  Số 521 ứng với cách đọc e.

  Số 450 ứng với cách đọc b

  Số 405 ứng với cách đọc a.

  3.

  Lần lượt viết các số vào chỗ chấm như sau:

  911, 991, 673, 675, 705, 800

  560,427, 231, 320, 901, 575, 891

  Bài tập cùng chuyên mục