Bài 1, 2, 3 trang 20 SGK Toán 4


  Đề bài1. Viết theo mẫu:Đọc sốViết sốSố gồm cóTám mươi nghìn bảy trăm mười hai80 7128 chục nghìn, 7 trăm, 1 chục, 2 đơn vịNăm nghìn tám trăm sáu mươi tư   2020 Năm mươi lăm nghìn năm trăm    9 triệu, 5 trăm, 9 đơn vị2. Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 387; 873;...

  Đề bài

  1. Viết theo mẫu:

  Đọc số

  Viết số

  Số gồm có

  Tám mươi nghìn bảy trăm mười hai

  80 712

  8 chục nghìn, 7 trăm, 1 chục, 2 đơn vị

  Năm nghìn tám trăm sáu mươi tư

   

   

   

  2020

   

  Năm mươi lăm nghìn năm trăm

   

   

   

   

  9 triệu, 5 trăm, 9 đơn vị

  2. Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 387; 873; 4738; 10 837.

  Mẫu:  387 = 300 + 80 + 7.

  3. Ghi giá trị của chữ số 5 trong mỗi số ở bảng (theo mẫu):

  Số

  45

  57

  561

  5824

  5 842 769

  Giá trị của chữ số 5

  5

   

   

   

   

   

   

  Lời giải chi tiết

  1.

  Đọc số

  Viết số

  Số gồm có

  Tám mươi nghìn bảy trăm mười hai

  80 712

  8 chục nghìn, 7 trăm, 1 chục, 2 đơn vị

  Năm nghìn tám trăm sáu mươi tư

  5864

  5 nghìn, 8 trăm, 6 chục, 4 đơn vị

  Hai nghìn không trăm hai mươi

  2020

  2 nghìn, 2 chục

  Chín triệu năm trăm linh chín

  9000509

  9 triệu, 5 trăm, 9 đơn vị

  2.

  873 = 800 + 70 + 3;                         4738 = 4000 + 700 + 30 + 8

  10837 = 10000 + 800 + 30 + 7

  3

  Số

  45

  57

  561

  5824

  5 842 769

  Giá trị của chữ số 5

  5

  50

  500

  5000

  5000000