Bài 1, 2, 3 trang 3 SGK Toán 2


  Đề bài1. a) Nếu tiếp các số có một chữ số:012           b) Viết số bé nhất có một chữ số.    c) Viết số lớn nhất có một chữ số.2. a) Nêu tiếp các số có hai chữ số:    b) Viết số bé nhất có hai chữ số.   ...

  Đề bài

  1. a) Nếu tiếp các số có một chữ số:

  0 1 2              

      b) Viết số bé nhất có một chữ số.

      c) Viết số lớn nhất có một chữ số.

  2. a) Nêu tiếp các số có hai chữ số:

  Bài 1, 2, 3 trang 3 SGK Toán 2

      b) Viết số bé nhất có hai chữ số.

      c) Viết số lớn nhất có hai chữ số.

  3. 

  a) Viết số liền sau của 39;            b) Viết số liền trước của 90

  c) Viết số liền trước của 99;           d) Viết số liền sau của 99.

  Lời giải chi tiết

  1. a) 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

      b)  Số bé nhất có một chữ số là số 0.

      c)  Số lớn nhất có một chữ số là số 9.

  2.

  a)

  Bài 1, 2, 3 trang 3 SGK Toán 2

  b) Số bé nhất có hai chữ số là số 10.

  c) Số lớn nhất có hai chữ số là số 99

  3. 

  a) Số liền sau của 39 là số 40;            b) Số liền trước của 90 là 89;

  c) Số liền trước của 99 là 98;               d) Số liền sau của 99 là 100.

  Bài tập cùng chuyên mục