Bài 1, 2, 3 trang 30 SGK Toán 2


  Đề bài1. Vườn nhà Mai có 17 cây cam, vườn nhà Hoa có ít hơn vườn nhà Mai 7 cây cam. Hỏi vườn nhà Hoa có mấy cây cam?Tóm tắt2. An cao 95cm, Bình thấp hơn An 5cm. Hỏi Bình cao bao nhiêu xăng-ti-mét? 3. Lớp 2A có 15 học sinh gái,...

  Đề bài

  1. Vườn nhà Mai có 17 cây cam, vườn nhà Hoa có ít hơn vườn nhà Mai 7 cây cam. Hỏi vườn nhà Hoa có mấy cây cam?

  Tóm tắt

  Bài 1, 2, 3 trang 30 SGK Toán 2

  2. An cao 95cm, Bình thấp hơn An 5cm. Hỏi Bình cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

   Bài 1, 2, 3 trang 30 SGK Toán 2

  3. Lớp 2A có 15 học sinh gái, số học sinh trai của lớp ít hơn số học sinh gái 3 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh trai?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Số cây cam vườn nhà Hoa có là:

  17 – 7 = 10 ( cây cam )

  Đáp số: 10 cây cam.

  2.

  Chiều cao của Bình là:

  95 – 5 = 90 (cm)

  Đáp số: 90 cm

  3.

  Số học sinh trai lớp 2A có là:

  15 – 3 = 12 ( học sinh )

  Đáp số: 12 học sinh.

  Bài tập cùng chuyên mục