Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 4


  Đề bài1. Tính bằng cách thuận tiện nhất:a) 3254 + 146 + 1698                                   b) 921 + 898 + 2079    4367 + 199+501                         ...

  Đề bài

  1. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  a) 3254 + 146 + 1698                                   b) 921 + 898 + 2079

      4367 + 199+501                                          1255 + 436 + 145

      4400 + 2148 + 252                                      467 +  999 + 9533

  2. Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồng, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền?

  3. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

  a) a + 0 =… + a =…

  b) 5 + a =… + 5

  c)  (a + 28) + 2 = a + (28 +…) = a +…

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) 3254 + 146 + 1698 = 3400 + 1698 = 5098            

      4367 + 199 + 501 =4367 + (199 + 501) = 4367 + 700 = 5067                       

      4400 + 2148 + 252 = 4400 + (2148 + 252) = 4400 + 2400 = 6600                  

  b) 921 + 898 + 2079 = (921 + 2079) + 898 = 3000 + 898 = 3989

      1255 + 436 + 145 =(1255 + 145) + 436 =1400 + 436 = 1836

       467 +  999 + 9533 = (467 + 9533) + 999 = 10000 + 999 = 10999

  2. Hai ngày đầu quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:

              75 500 000 + 86 950 000 = 162 450 000 (đồng)

     Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:

              162 450 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng)

                                              Đáp số: 176 950 000 (đồng)

  3. a) a + 0 = 0+ a = a

      b) 5 + a = a + 5

      c) (a + 28) + 2 = a + (28 + 2) = a + 30