Bài 1, 2, 3 trang 46 SGK Toán 4


  Đề bài1. Đặt tính rồi tính tổng:a) 2814 + 1429 + 3046                     3925 + 618 + 535                          b) 26387 + 14075 + 9210    54293 + 61934 + 76522. Tính bằng...

  Đề bài

  1. Đặt tính rồi tính tổng:

  a) 2814 + 1429 + 3046                 

      3925 + 618 + 535                          

  b) 26387 + 14075 + 9210

      54293 + 61934 + 7652

  2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  a) 96 + 78 + 4                              b) 789 + 285 + 15

    67 + 21 + 79                                  448 + 594 + 52

    408 + 85 + 92                                677 + 969 + 123

  3. Tìm x:

  a) x – 306 = 504;                         

  b) x + 254 = 680.

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3 trang 46 SGK Toán 4

  2.

  a) 96 + 78 + 4 = (96 + 4) + 78 = 100 + 78 = 178

      67 + 21 + 79 = 67 + (21 + 79) = 67 + 100 = 167

      408 + 85 + 92 = (408 + 92) + 85 = 500 + 85 = 585

  b) 789 + 285 + 15 = 789 + (285 + 15) = 789 + 300 = 1089

      448 + 594 + 52 = (448 + 52) + 594 = 500 + 594 = 1094

      677 + 969 + 123 = (677 + 123) + 969 = 800 + 969 = 1769 

  3. 

  a) x – 306 = 504               b) x + 254 = 680

      x = 504 + 306                  x = 680 – 254 

      x = 810                            x = 426

  BaitapSachgiaokhoa.com

   

      

     

  Bài tập cùng chuyên mục