Bài 1, 2, 3 trang 47 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính:2. Tìm x: a) x + 9 = 30;              b) 5 + x = 20;                c) x + 19 =  603. Có 2 chục que tính, bớt đi 5 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu...

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2, 3 trang 47 SGK Toán 2

  2. Tìm x: 

  a) x + 9 = 30;              b) 5 + x = 20;                c) x + 19 =  60

  3. Có 2 chục que tính, bớt đi 5 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3 trang 47 SGK Toán 2

  2. 

  a) x + 9 = 30;                 b) 5 + x = 20;                    c) x + 19 = 60

      x       = 30 – 9                        x = 20 – 5                   x          = 60 – 19

      x       = 21.                            x = 15                         x         = 41

  3.

  Số que tính còn lại là:

  20 – 5 = 15 (que tính )

  Đáp số: 15 que tính.

  Bài tập cùng chuyên mục