Bài 1, 2, 3 trang 7 SGK Toán 2


  Đề bài1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi:a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp?- Độ dài đoạn thẳng AB  ........... 1dm.- Độ dài đoạn thẳng CD ............ 1dm.b) Điền ngắn hơn hoặc dài hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp?- Đoạn thẳng...

  Đề bài

  1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi:

  Bài 1, 2, 3 trang 7 SGK Toán 2

  a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp?

  – Độ dài đoạn thẳng AB  ……….. 1dm.

  – Độ dài đoạn thẳng CD ………… 1dm.

  b) Điền ngắn hơn hoặc dài hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp?

  – Đoạn thẳng AB…………. đoạn thẳng CD.

  – Đoạn thẳng CD………… đoạn thẳng AB.

  2. Tính (theo mẫu):

  a)1dm + 1dm = 2 dm                      3dm + 2dm =

     8dm + 2dm =                               9dm + 10dm =

  b) 8dm – 2dm = 6dm                       16dm – 2dm =

      10dm – 9dm =                             35dm – 3dm =

  3. Không dùng thước đo, hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm:

  Bài 1, 2, 3 trang 7 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1. 

  – Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn 1dm.

  – Độ dài đoạn thẳng CD bé hơn 1dm.

  – Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD.

  – Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

  2.

  a)1dm + 1dm = 2dm                    3dm + 2dm = 5dm

     8dm + 2dm = 10dm                  9dm + 10dm = 19dm

  b) 8dm – 2dm = 6dm                       16dm – 2dm = 14dm

      10dm – 9dm = 1dm                      35dm – 3dm = 32dm

  3.

  Bài 1, 2, 3 trang 7 SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục