Bài 1, 2, 3 trang 72 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tìm x:a) 15 - x = 10;              15 - x = 8;                42 - x = 5b) 32 - x = 14;              32 - x = 18;     ...

  Đề bài

  1. Tìm x:

  a) 15 – x = 10;              15 – x = 8;                42 – x = 5

  b) 32 – x = 14;              32 – x = 18;               x – 14 = 18

  2. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Bài 1, 2, 3 trang 72 SGK Toán 2

  3. Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 10 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  a) 15 – x = 10;             15 – x = 8;                 42 – x = 5

             x = 15 – 10              x = 15 – 8                   x = 42 – 5 

             x = 5                       x = 7                          x = 37

  b) 32 – x = 14;             32 – x = 18;              x – 14 = 18

             x = 32 – 14              x = 32 – 18         x        = 18 + 14

             x = 18                     x = 14                x        = 32

  2. 

  Bài 1, 2, 3 trang 72 SGK Toán 2

  3. 

  Số ô tô rời bến là:

  35 – 10 = 25 ( ô tô )

  Đáp số: 25 ô tô.

  Bài tập cùng chuyên mục