Bài 1, 2, 3 trang 77 SGK Toán 4


  Đề bài1. Đặt tính rồi tínha) 278157: 3                 b) 158735: 3304968: 4                          475908: 5408090: 5                          301849: 72. Người ta đổ đều...

  Đề bài

  1. Đặt tính rồi tính

  a) 278157: 3                 b) 158735: 3

  304968: 4                          475908: 5

  408090: 5                          301849: 7

  2. Người ta đổ đều 128 610l xăng vào 6 bể. Hỏi mỗi bể có bao nhiêu lít xăng?

  3. Người ta xếp 187 250 cái áo vào các hộp, mỗi hộp 8 áo. Hỏi có thể xếp được vào nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái áo?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3 trang 77 SGK Toán 4

  2.  Số lít xăng ở mỗi bể là:

         128 610: 6 = 21435 (lít)

                                  Đáp số: 21435 lít xăng

  3.  Thực hiện phép chia ta có:

           187250: 8 = 23406 (dư 2)

  Vậy có thể sắp xếp được nhiều nhất 23406 hộp và còn thừa 2 áo 

                                            Đáp số: 23406 hộp và còn thừa 2 áo