Bài 1, 2, 3 trang 78 SGK Toán 2


  Đề bài1. Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh?2. Câu nào đúng? Câu nào sai?3. Quay kim trên mặt đồng hồ để chỉ giờ:8 giờ;           11 giờ;             14 giờ;          18 giờ; ...

  Đề bài

  1. Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh?

  Bài 1, 2, 3 trang 78 SGK Toán 2

  2. Câu nào đúng? Câu nào sai?

  Bài 1, 2, 3 trang 78 SGK Toán 2

  3. Quay kim trên mặt đồng hồ để chỉ giờ:

  8 giờ;           11 giờ;             14 giờ;          18 giờ;            23 giờ.

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Tranh 1: An đi học lúc 7 giờ sáng ứng với đồng hồ B.

  Tranh 2: An thức dậy lúc 6 giờ sáng ứng với đồng hồ A.

  Tranh 3: Buổi tối An xem phim lúc 20 giờ ứng với đồng hồ D.

  Tranh 4: 17 giờ An đá bóng ứng với đồng hồ C.

  2. 

  Tranh 1: Câu b đúng, câu a sai.

  Tranh 2: Câu d đúng, câu c sai.

  Tranh 3: Câu e đúng, câu g sai.

  3. 

  – Đồng hồ chỉ 8 giờ: Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12.

  – Đồng hồ chỉ 11 giờ: Kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 12  

  – Đồng hồ chỉ 14 giờ: Kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 12  

  – Đồng hồ chỉ 18 giờ: Kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ số 12  

  – Đồng hồ chỉ 23 giờ: Kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 12  

  Bài tập cùng chuyên mục