Bài 1, 2, 3 trang 82 SGK Toán 4


  Đề bài1. Đặt tính rồi tính:a) 4674: 82                               b) 5781: 47    2488: 35                                   9146: 722. Người ta đóng gói 3500...

  Đề bài

  1. Đặt tính rồi tính:

  a) 4674: 82                               b) 5781: 47

      2488: 35                                   9146: 72

  2. Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá gồm 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu bút chì và còn thừa mấy bút chì?

  3. Tìm x:

  \(a)\,\,75 \times x = 1800\)                        

  \(b)\,\,1855:x = 35\)

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3 trang 82 SGK Toán 4

  2.

  Ta có:  3500: 12 = 291 (dư 8)

  Vậy đóng được nhiều nhất 291 tá bút chì và còn thừa 8 bút chì.

                                         Đáp số: 291 tá; thừa 8 bút chì

  3. 

  \(\eqalign{
  & a)\,\,75 \times x = 1800 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 124800:75 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 24\cr
  & b)\,\,1855:x = 35 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 1855:35 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 53 \cr} \)

  Bài tập cùng chuyên mục