Bài 1, 2, 3 trang 92, 93 SGK Toán 2


  Đề bài1. Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):Mẫu: 4 + 4 = 8;  4 x 2 = 85 + 5 + 5 = 153 + 3 + 3 + 3 = 122. Viết phép nhân theo mẫu:a) 4 + 4 + 4 + 4 +...

  Đề bài

  1. Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):

  Bài 1, 2, 3 trang 92, 93 SGK Toán 2

  Mẫu: 4 + 4 = 8;  4 x 2 = 8

  Bài 1, 2, 3 trang 92, 93 SGK Toán 2

  5 + 5 + 5 = 15

  Bài 1, 2, 3 trang 92, 93 SGK Toán 2

  3 + 3 + 3 + 3 = 12

  2. Viết phép nhân theo mẫu:

  a) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20                                        Mẫu 4 x 5 = 20

  b) 9 + 9 + 9 = 27

  c) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50.

  3. Viết phép nhân:

  Bài 1, 2, 3 trang 92, 93 SGK Toán 2

  Bài 1, 2, 3 trang 92, 93 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  b) 5 + 5 + 5 = 15                                  c) 3 + 3 + 3 + 3 = 12

           5 x 3 = 15                                                  3 x 4 = 12

  2.

  b) 9 x 3 = 27

  c) 10 x 5 = 50

  3.

  a) 5 x 2 = 10

  b) 4 x 3 = 12

  Bài tập cùng chuyên mục