Bài 1, 2, 3 trang 94 SGK Toán 2


  Đề bài1. Viết các tổng sau dưới dạng tích (theo mẫu):Mẫu: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5a) 9 + 9 + 9 =b) 2 + 2 + 2 + 2 =c) 10 + 10 + 10 =2. Viết các tích dưới dạng tổng...

  Đề bài

  1. Viết các tổng sau dưới dạng tích (theo mẫu):

  Mẫu: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5

  a) 9 + 9 + 9 =

  b) 2 + 2 + 2 + 2 =

  c) 10 + 10 + 10 =

  2. Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu):

  Mẫu: 6 x 2 = 6 + 6 = 12;       vậy 6 x 2 = 12

  a) 5 x 2                                      b) 3 x 4

      2 x 5                                         4 x 3

  3. Viết phép nhân (theo mẫu), biết:

  a) Các thừa số là 8 và 2, tích là 16                Mẫu: 8 x 2 = 16.

  b) Các thừa số là 4 và 3, tích là 12  

  c) Các thừa số là 10 và 2, tích là 20  

  d) Các thừa số là 5 và 4, tích là 20

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) 9 + 9 + 9 = 9 x 3

  b) 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 4

  c) 10 + 10 + 10 = 10 x 3

  2.

  a) 5 x 2 = 5 + 5 = 10, vậy 5 x 2 = 10.

  2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10, vậy 2 x 5 = 10

  b) 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12, vậy 3 x 4 = 12

  4 x 3 = 4 + 4 + 4 =12, vậy 4 x 3 = 12

  3.

  b) 4 x 3 = 12

  c) 10 x 2 = 20

  d) 5 x 4 = 20

  Bài tập cùng chuyên mục