Bài 1, 2, 3 trang 97 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:3 x 3 =                           3 x 8 =                                    3 x 1 =3 x 5 =    ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  3 x 3 =                           3 x 8 =                                    3 x 1 =

  3 x 5 =                           3 x 4 =                                   3 x 10 =

  3 x 9 =                           3 x 2 =                                   3 x 6 = 

                                                                                       3 x 7 =

  2. Mỗi nhóm có 3 học sinh, có 10 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh?

  3. Điền thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

  Bài 1, 2, 3 trang 97 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  3 x 3 = 9                         3 x 8 = 24                              3 x 1 = 3

  3 x 5 = 15                       3 x 4 = 12                              3 x 10 = 30

  3 x 9 = 27                       3 x 2 = 6                                3 x 6 = 18 

                                                                                      3 x 7 = 21

  2.

  Số học sinh có tất cả là:

  3 x 10 = 30 (học sinh)

  Đáp số: 30 học sinh.

  3.

  Bài 1, 2, 3 trang 97 SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục