Bài 1, 2, 3 trang 98 SGK Toán 3


  Đề bài1. Trong hình bên:a)   Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nào?b)    M là điểm ở giữa hai điểm nào?       N là điểm nằm giữa hai điểm nào?       O là điểm nằm giữa hai điểm nào?2. Câu nào đúng, câu nào sai?a) O là trung điểm của...

  Đề bài

  1. Trong hình bên:

  Bài 1, 2, 3 trang 98 SGK Toán 3

  a)   Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nào?

  b)    M là điểm ở giữa hai điểm nào?

         N là điểm nằm giữa hai điểm nào?

         O là điểm nằm giữa hai điểm nào?

  2. Câu nào đúng, câu nào sai?

  a) O là trung điểm của đoạn thẳng AB

  b) M  là trung điểm của đoạn thẳng CD.

  c) H là trung điểm của đoạn thẳng  EG

  d) M là điểm ở giữa hai điểm C và D

  e) H là điểm ở giữa hai điểm E và G.

  Bài 1, 2, 3 trang 98 SGK Toán 3

  3. Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD, IK.

  Bài 1, 2, 3 trang 98 SGK Toán 3

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) A, M,B là ba điểm thẳng hàng

     M, O, N là ba điểm thẳng hàng

     C, N, D là ba điểm thẳng hàng

  b) M là điểm ở giữa hai điểm A và B.

      N là điểm nằm giữa hai điểm C và D.

      O là điểm ở giữa hai điểm M và N.

  2. 

  a) Đúng

  b) Sai

  c) Sai

  d) Sai

  e) Đúng

  3.

  I là trung điểm của đoạn thẳng BC (vì B, I, C thẳng hàng và BI = IC)

  K là trung điểm của đoạn thẳng GE (vì G, K, E thẳng hàng và GK = KE)

  O là trung điểm của đoạn thẳng  AD (vì A, O, D thẳng hàng và AO = OD)

  O là trung điểm của đoạn thẳng IK (vì I, O, K thẳng hàng và IO = OK)

  Bài tập cùng chuyên mục