Bài 1, 2, 3 trang 99 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:4 x 2 =                            4 x 1 =                          4 x 8 =4 x 4 =              ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  4 x 2 =                            4 x 1 =                          4 x 8 =

  4 x 4 =                            4 x 3 =                          4 x 9 =

  4 x 6 =                            4 x 5 =                         4 x 10 =

                                                                              4 x 7 =

  2. Mỗi xe ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 5 xe ô tô như thế có bao nhiêu bánh xe?

  3. Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

  Bài 1, 2, 3 trang 99 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1. 

  4 x 2 = 8                             4 x 1 = 4                          4 x 8 = 32

  4 x 4 = 16                           4 x 3 = 12                        4 x 9 = 36

  4 x 6 = 24                           4 x 5 = 20                        4 x 10 = 40

                                                                                     4 x 7 = 28

  2. 

  5 xe ô tô có số bánh xe là:

  4 x 5 = 20 (bánh xe)

  Đáp số: 20 bánh xe.

  3.

  Học sinh đếm thêm 4 và điền vào ô trống như sau:

  Bài 1, 2, 3 trang 99 SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục