Bài 1, 2 trang 107, 108 SGK Toán 2


  Đề bài1. Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu): a) 3 x 5 = 15b) 4 x 3 = 12c) 2 x 5 = 102. Tính:a)                                              ...

  Đề bài

  1. Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu):

  Bài 1, 2 trang 107, 108 SGK Toán 2 

  a) 3 x 5 = 15

  Bài 1, 2 trang 107, 108 SGK Toán 2

  b) 4 x 3 = 12

  Bài 1, 2 trang 107, 108 SGK Toán 2

  c) 2 x 5 = 10

  Bài 1, 2 trang 107, 108 SGK Toán 2

  2. Tính:

  a)                                                b)

   3 x 4 =                                       4 x 5 =                   

  12: 3 =                                     20: 4 =

  12: 4 =                                     20: 5 =

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) 3 x 5 = 15                   b) 4 x 3 = 12                       c) 2 x 5 = 10

  15: 5 = 3                         12: 3 = 4                              10: 5 = 2

  15: 3 = 5                         12: 4 = 3                              10: 2 = 5

  2. 

  a)                                                b)

   3 x 4 = 12                                      4 x 5 =  20                 

  12: 3 = 4                                      20: 4 = 5

  12: 4 = 3                                      20: 5 = 4

  Bài tập cùng chuyên mục