Bài 1.2 trang 11 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


    Cho lăng trụ ABC.A’B’C’. Gọi E, F, G lần lượt là trung điểm của AA’, BB’, CC’. Chứng minh rằng  các lăng trụ ABC.EFG và EFG.A’B’C’ bằng nhauHướng dẫn làm bài:Dùng phép tịnh tiến vectơ \(\overrightarrow {AE} \) biến lăng trụ ABC.EFG thành lăng trụ EFG.A’B’C.

    Cho lăng trụ ABC.A’B’C’. Gọi E, F, G lần lượt là trung điểm của AA’, BB’, CC’. Chứng minh rằng  các lăng trụ ABC.EFG và EFG.A’B’C’ bằng nhau

    Hướng dẫn làm bài:

    Dùng phép tịnh tiến vectơ \(\overrightarrow {AE} \) biến lăng trụ ABC.EFG thành lăng trụ EFG.A’B’C.