Bài 1, 2 trang 13 SGK Toán 4


  Đề bài1. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:9999... 10 000                                                       653 211.... 653 21199 999... 100 000           ...

  Đề bài

  1. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

  9999… 10 000                                                       653 211…. 653 211

  99 999… 100 000                                                  43 256… 432 510

  726 585… 557 652                                                845 713… 854 713

  2. Tìm số lớn nhất trong các số sau:

  59 876; 651 321; 499 873; 902 011.

  Lời giải chi tiết

  1. 9999 < 10 000                                                    653 211= 653 211

  99 999 < 100 000                                                   43 256 < 432 510

  726 585 > 557 652                                                 845 713 < 854 713

  2. Ta có: 59 876 < 499 873 < 651 321 < 902 011.

  Số lớn nhất trong các số đã cho là: 902 011.