Bài 1, 2 trang 35 SGK Toán 4


  Đề bài1.a) Viết số tự nhiên liền sau của số 2 835 917.b) Viết số tự nhiên liền trước của số 2 835 917.c) Đọc số rồi nêu giá trị của chữ số 2 trong mỗi số sau:    82 360945; 7 283 096; 1 547 238;2. Viết chữ số thích...

  Đề bài

  1.

  a) Viết số tự nhiên liền sau của số 2 835 917.

  b) Viết số tự nhiên liền trước của số 2 835 917.

  c) Đọc số rồi nêu giá trị của chữ số 2 trong mỗi số sau:

      82 360945; 7 283 096; 1 547 238;

  2. Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

  a) 475 \(\square\)36 > 475 836;               b) 9\(\square\)3 876 < 913 000;

  c) 5 tấn 175 kg > 5\(\square\)75kg;         d) \(\square\) tấn 750kg = 2750 kg.

  Lời giải chi tiết

  1. a) 2 835 918                                      b) 2 835 916

  c) +) 82360945 đọc là: Tám mươi hai triệu ba trăm sáu mươi nghìn chín trăm bốn mươi lăm.

  Chữ số 2 trong số 82360945 có giá trị là 2000000.

  +) 7283096 đọc là: Bay triệu hai trăm tám mươi ba nghìn không trăm chín mươi sáu.

  Chữ số 2 trong số 7283096  có giá trị là 200000.

  +) 1 547 238 đọc là Một triệu năm trăm bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi lăm.

  Chữ số 2 trong số 1 547 238 có giá trị là 200.

  2.  

  a) 475936 > 475 836;                             b) 903 876 < 913 000;

  c) 5 tấn 175 kg > 5075kg;                       d) 2 tấn 750kg = 2750 kg.

  BaitapSachgiaokhoa.com