Bài 1, 2 trang 39 SGK Toán 4


  Đề bài1. Đặt tính rồi tính:a) 4682 + 2305                         b) 2968 + 6524   5247 + 2741                              3917 + 52672. Tính:a) 4685 + 2347       ...

  Đề bài

  1. Đặt tính rồi tính:

  a) 4682 + 2305                         b) 2968 + 6524

     5247 + 2741                              3917 + 5267

  2. Tính:

  a) 4685 + 2347                         b) 186954 + 247436

     6084 + 8566                               514625 + 82398

     57969 + 814                               793575 + 6425

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2 trang 39 SGK Toán 4

  2. Học sinh tự đặt tính như bài 1, được kết quả như sau:

  a) 4685 + 2347 = 7032                             

     6084 + 8566 = 14660                                

     57969 + 814 = 58510                               

  b) 186954 + 247436 = 434390

      514625 + 82398 = 597023

      793575 + 6425 = 800000

  Bài tập cùng chuyên mục