Bài 1, 2 trang 59, 60 SGK Toán 4


  Đề bài1. Tính nhẩm:a) 18 x 10                           82 x 100                            256 x 1000   18 x 100                ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  a) 18 x 10                           82 x 100                            256 x 1000

     18 x 100                          75 x 1000                           302 x 10

      18 x 1000                        19 x 10                              400 x 100

  b) 9000: 10                        6800: 100                        20020: 10

     9000: 100                        420: 10                           200200: 100

     9000: 1000                       2000: 1000                    2002000: 1000

  2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  300kg =… tạ                                 70kg =….yến

  Cách làm:                                      800kg =….tạ

  Ta có:  100kg =  1 tạ                      300 tạ =…tấn

  Nhẩm: 300: 100 = 3                     120 tạ =…tấn

  Vậy:    300kg = 3 tạ                       5000kg =…tấn

                                                      4000g =…kg

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2 trang 59, 60 SGK Toán 4

  – Khi nhân số tự  nhiên với 10, 100, 1000,… ta chỉ việc thêm một, hai, ba… chữ số 0 vào bên phải số đó.

  – Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…. cho 10, 100, 1000,… ta chỉ việc bỏ bớt một, hai, ba… chữ

  số 0 ở bên phải số đó.

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) 18 x 10 = 180             82 x 100 = 8200              256 x 1000 = 256000

  18 x 100 = 1800             75 x 1000 = 75000           302 x 10 = 3020

  18 x 1000 = 18000         19 x 10 = 190                  400 x 100= 40000

  b) 9000: 10 = 900          6800: 100 = 68              20020: 10 = 2002

  9000: 100 = 90              420: 10  =42                  200200: 100 = 2002

  9000: 1000 = 9              2000: 1000 = 2             2002000: 1000 = 2002

  2. 

  70kg =7 yến                                 120 tạ = 12 tấn

  800kg = 8 tạ                                 5000kg = 5 tấn 

  300 tạ = 30 tấn                             4000g = 4 kg

  BaitapSachgiaokhoa.com