Bài 1, 2 trang 6 SGK Toán 4


  Đề bài1. Tính giá trị biểu thức (theo mẫu)a) 6 - b với b = 4;b) 115 - c với c = 7;c) a + 80 vơí a = 15.2. Viết vào ô trống (theo mẫu)a) x830100125 + x125 + 8 = 133  b)y2009601350y - 20    Phương pháp giải - Xem chi tiếtThay giá trị...

  Đề bài

  1. Tính giá trị biểu thức (theo mẫu)

  a) 6 – b với b = 4;

  b) 115 – c với c = 7;

  c) a + 80 vơí a = 15.

  2. Viết vào ô trống (theo mẫu)

  a) 

  x

  8

  30

  100

  125 + x

  125 + 8 = 133

     

  b)

  y

  200

  960

  1350

  y – 20

       

   

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2 trang 6 SGK Toán 4

  Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

  Lời giải chi tiết

  1. b) Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108

      c) Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

  2. a) 

  x

  8

  30

  100

  125 + x

  125 + 8 = 133

  125 + 30 = 155

  125 + 100 = 225

  b)

  y

  200

  960

  1350

  y – 20

  200 – 20 =180

  960 – 20 = 940

  1350 – 20 = 1330