Bài 1, 2 trang 66 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính:2. Tìm x:a) x + 9 = 27;                  b) 7 + x = 35;                    c) x + 8 = 46Lời giải chi tiết1.2.a) x + 9 = 27;      ...

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2 trang 66 SGK Toán 2

  2. Tìm x:

  a) x + 9 = 27;                  b) 7 + x = 35;                    c) x + 8 = 46

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2 trang 66 SGK Toán 2

  2.

  a) x + 9 = 27;                      b) 7 + x = 35;                       

      x       = 27 – 9                             x = 35 – 7                      

      x       = 18                                  x = 28                            

  c) x + 8 = 46

     x        = 46 – 8

     x        = 38

  Bài tập cùng chuyên mục