Bài 1, 2 trang 66 SGK Toán 4


  Đề bài1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):abca x (b +c)a x b + a x c4524 x (5 +2) = 284 x 5 + 4 x 2 = 28345  623  2. a) Tính bằng hai cách:     36 x ( 7 + 3);     ...

  Đề bài

  1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):

  a

  b

  c

  a x (b +c)

  a x b + a x c

  4

  5

  2

  4 x (5 +2) = 28

  4 x 5 + 4 x 2 = 28

  3

  4

  5

   

   

  6

  2

  3

   

   

  2. 

  a) Tính bằng hai cách:

       36 x ( 7 + 3);                                       207 x (2 +6)

  b) Tính bằng hai cách (theo mẫu):

     Mẫu: 38 x 6 + 38 x 4 =?

     Cách 1: 38 x 6 + 38 x 4 = 228 + 152 = 380

     Cách 1: 38 x 6 + 38 x 4 = 38 x (6 + 4) = 38 x 10 = 380

       5 x 38 + 5 x 62;               135 x 8 + 135 x 2

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2 trang 66 SGK Toán 4

  Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

                                        a x (b +c) = a x b + a x c

  Lời giải chi tiết

  1.

  a

  b

  c

  a x (b + c)

  a x b + a x c

  4

  5

  2

  4 x (5 + 2) = 28

  4 x 5 + 4 x 2 = 28

  3

  4

  5

  3 x (4 + 5) = 27

  3 x 4 + 3 x 5 = 27

  6

  2

  3

  6 x (2 + 3) = 30

  6 x 2 + 6 x 3 = 30

  2.

  a) 36 x (7 + 3) =?

  Cách 1: 36 x (7 + 3) = 36 x 10 = 360

  Cách 2: 36 x (7 + 3) = 36 x 7 + 36 x 3 = 360

  +) 207 x (2 + 6) =?

  Cách 1: 207 x (2 + 6) = 207 x 8 = 1656

  Cách 2: 207 x (2 + 6) = 207 x 2 + 207 x 6 = 1656

  b) 5 x 38 + 5 x 62 =?

  Cách 1: 5 x 38 + 5 x 62 = 190 + 310 = 500

  Cách 2: 5 x 38 + 5 x 62 = 5 x (38 + 62) = 5 x 100 = 500

  +) 135 x 8 + 135 x 2 =?

  Cách 1: 135 x 8 + 135 x 2 = 1080 + 270 = 1350

  Cách 2: 135 x 8 + 135 x 2 = 135 x (8 + 2) = 1350

  BaitapSachgiaokhoa.com