Bài 1, 2 trang 84 SGK Toán 3


  Đề bàiBài 1. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật?Bài 2. Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của hình chữ nhật sau:Lời giải chi tiết1.+ Hình \(MNPQ\) và hình \(RSTU\) là hình chữ nhật+ Hình \(ABCD\) và hình \(EGHI\) không phải là hình chữ nhật2. Dùng thước...

  Đề bài

  Bài 1. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật?

  Bài 1, 2 trang 84 SGK Toán 3

  Bài 2. Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của hình chữ nhật sau:

  Bài 1, 2 trang 84 SGK Toán 3

  Lời giải chi tiết

  1.

  + Hình \(MNPQ\) và hình \(RSTU\) là hình chữ nhật

  + Hình \(ABCD\) và hình \(EGHI\) không phải là hình chữ nhật

  2. 

  Dùng thước để đo các cạnh của các hình chữ nhật được kết quả như sau:

   + Hình chữ nhât \(ABCD\) có: \(AB = CD = 4cm\)

                                                 \(AD = BC = 3cm\)

  + Hình chữ nhật \(MNPQ\) có: \(MN = PQ = 5cm\)

                                               \(MQ = NP = 2cm\).

  Bài tập cùng chuyên mục