Bài 1.25 trang 21 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


  Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông ở B, AB = BC = AA’. Hãy chia lăng trụ đó thành ba tứ diện bằng nhau.Hướng dẫn làm bài:Chia lăng trụ đã cho thành ba tứ diện: ABCC’, ABB’C’ và AA’B’C’. Phép đối xứng qua mặt...

  Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông ở B, AB = BC = AA’. Hãy chia lăng trụ đó thành ba tứ diện bằng nhau.

  Hướng dẫn làm bài:

  Bài 1.25 trang 21 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

  Chia lăng trụ đã cho thành ba tứ diện: ABCC’, ABB’C’ và AA’B’C’. Phép đối xứng qua mặt phẳng (ABC’) biến tứ diện ABCC’ thành tứ diện ABB’C’. Phép đối xứng qua mặt phẳng (AB’C’) biến tứ diện ABB’C’ thành tứ diện AA’B’C’.

  Suy ra ba tứ diện đó bằng nhau.