Bài 1.27 trang 22 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


    Cho khối chóp S.ABC có thể tích bằng V. Gọi B’ và C’ lần lượt là trung điểm của SB và SC, A’ nằm trên SA sao cho  \(\overrightarrow {SA}  = 3\overrightarrow {SA'} \). Tính thể tích khối chóp S.A’B’C’ theo V.Hướng dẫn làm bài:\({V_{S.A'B'C'}} = {1 \over 2}.{1 \over...

    Cho khối chóp S.ABC có thể tích bằng V. Gọi B’ và C’ lần lượt là trung điểm của SB và SC, A’ nằm trên SA sao cho  \(\overrightarrow {SA}  = 3\overrightarrow {SA’} \). Tính thể tích khối chóp S.A’B’C’ theo V.

    Hướng dẫn làm bài:

    \({V_{S.A’B’C’}} = {1 \over 2}.{1 \over 2}.{1 \over 3}{V_{S.ABC}} = {1 \over {12}}{V_{S.ABC}}\)

    BaitapSachgiaokhoa.com