Bài 1.3 trang 11 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


    Chia hình chóp tứ giác đều thành tám hình chóp bằng nhau.Hướng dẫn làm bài:Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Hai đường chéo AC, BD và hai đường thẳng nối trung điểm các cặp cạnh đối diện của hình vuông ABCD chia hình vuông ABCD thành tám tam giác...

    Chia hình chóp tứ giác đều thành tám hình chóp bằng nhau.

    Hướng dẫn làm bài:

    Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Hai đường chéo AC, BD và hai đường thẳng nối trung điểm các cặp cạnh đối diện của hình vuông ABCD chia hình vuông ABCD thành tám tam giác bằng nhau. Xem mỗi tam giác đó là đáy của một hình chóp đỉnh S ta sẽ được tám hình chóp bằng nhau.