Bài 1.31 trang 22 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


    Tính thể tích khối lăng trụ có chiều cao bằng h, đáy là ngũ giác đều nội tiếp trong một đường tròn bán kính r.Hướng dẫn làm bài:Chia đáy của hình lăng trụ đã cho thành năm tam giác cân có chung đỉnh O là tâm đường tròn ngoại tiếp...

    Tính thể tích khối lăng trụ có chiều cao bằng h, đáy là ngũ giác đều nội tiếp trong một đường tròn bán kính r.

    Hướng dẫn làm bài:

    Chia đáy của hình lăng trụ đã cho thành năm tam giác cân có chung đỉnh O là tâm đường tròn ngoại tiếp đáy. Khi đó diện tích đáy bằng \({5 \over 2}{r^2}\sin {72^0}\) . Do đó thể tích lăng trụ đó bằng  \({5 \over 2}h{r^2}\sin {72^0}\).