Bài 1: Căn bậc hai


Tính căn bậc hai số học của:a) 0,01 ;         b) 0,04 ;         c) 0,49 ;         d) 0,64 ;e) 0,25;           f) 0,81 ;g) 0,09 ;         h) 0,16.Gợi ý làm bàia) \(\sqrt {0,01} \) = 0,1 vì 0,1 \( \ge \) 0 và (0,1)\(^2\) = 0,01b) \(\sqrt {0,04}...
Dùng máy tính bỏ túi ( máy tính CASIO  fx-220, CASIO  fx-500A, SHARP EL-500M,…) tìm x thỏa mãn đẳng thức (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).a) \({x^2} = 5;\)b) \({x^2} = 6;\)c) \({x^2} = 2,5;\)d) \({x^2} =...
Số nào có căn bậc hai là:a) \(\sqrt 5 \) ;b) 1,5 ;c) -0,1 ;d) \( - \sqrt 9 \)?Gợi ý làm bàia) Số 5 có căn bậc hai là \(\sqrt 5 \)b) Số 2,25 có căn bậc hai là 1,5c) Số 0,01 có...
Tìm x không âm, biết:a) \(\sqrt x  = 3;\)b) \(\sqrt x  = \sqrt 5 ;\)c) \(\sqrt x  = 0;\)d) \(\sqrt x  =  - 2.\)Gợi ý làm bàia) \(\sqrt x  = 3 \Rightarrow x = {3^2} \Rightarrow x = 9\)b) \(\sqrt...
So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi)a) 2 và \(\sqrt 2  + 1;\)b) 1 và \(\sqrt 3  - 1;\)c) \(2\sqrt {31} \) và 10;d) \( - 3\sqrt {11} \) và -12.Gợi ý làm bàia) Ta có: \(1 < 2...
Tìm những khẳng định đúng trong các khẳng định sau:a) Căn bậc hai của 0,36 là 0,6 ;b) Căn bậc hai của 0,36 là 0,06 ;c) \(\sqrt {0,36}  = 0,6;\)d) Căn bậc hai của 0,36 là 0,6 và -0,6 ;e) \(\sqrt {0,36}...
Trong các số \(\sqrt {{{( - 5)}^2}} \); \(\sqrt {{5^2}} \); \( - \sqrt {{5^2}} \); \( - \sqrt {{{( - 5)}^2}} \), số nào là căn bậc hai số học của 25?Gợi ý làm bàiCăn bậc hai số học của 25 là...
Chứng minh:\(\eqalign{ & \sqrt {{1^3} + {2^3}} = 1 + 2; \cr & \sqrt {{1^3} + {2^3} + {3^3}} = 1 + 2 + 3; \cr & \sqrt {{1^3} + {2^3} + {3^3} + {4^3}} = 1 + 2 +...
Cho hai số a, b không âm. Chứng minh:a) Nếu a<b thì \(\sqrt a  < \sqrt b \);b) Nếu \(\sqrt a  < \sqrt b \) thì a<b.Gợi ý làm bàia) \(a \ge 0;b \ge 0\) và \(a < b \Rightarrow b >...
Cho số m dương. Chứng minh:a) Nếu m > 1 thì \(\sqrt m  > 1\)b) Nếu m < 1 thì \(\sqrt m  < 1\).Gợi ý làm bàia) Ta có: \(m > 1 \Rightarrow \sqrt m  > \sqrt 1  \Rightarrow \sqrt m  > 1\)b)...
Cho số m dương. Chứng minh:a) Nếu m > 1 thì \(m > \sqrt m \);b) Nếu m < 1 thì \(m < \sqrt m \).Gợi ý làm bàia) Ta có: \(m > 1 \Rightarrow \sqrt m  > \sqrt 1  \Rightarrow \sqrt m...
Giá trị của \(\sqrt {0,16} \) là:(A) 0,04 ;                                                        (B) 0,4;(C) 0,04 và -0,04 ;                                          (D) 0,4 và -0,4.Hãy chọn đáp án đúng.Gợi ý làm bàiChọn (B)