Bài 1. Căn bậc hai


Căn bậc hai số học         Ở lớp 7, ta đã biết: Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a.Số dương a có đúng hai căn bậc hai là...
Đề bàiTìm các căn bậc hai của mỗi số sau:a) 9;        b) 4/9;        c) 0,25;        d) 2.Lời giải chi tiếta) Căn bậc hai của 9 là 3 và -3 (\({3^2} = 9\) và \({\left( { - 3}...
Đề bàiTìm căn bậc hai số học của mỗi số sau:a) 49;        b) 64;        c) 81;        d) 1,21.Lời giải chi tiếta) \(\sqrt {49}  = 7\) vì \(7 \ge 0\) và 72 = 49b) \(\sqrt {64}  = 8\)...
Đề bàiTìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng121;   144;   169;   225;  256;  324;   361;   400.Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Căn bậc hai...
Đề bàiSo sánha) 4 và \(\sqrt {15} \) ;        b) \(\sqrt {11} \) và 3.Lời giải chi tiếtLời giảia) 16 > 15 nên \(\sqrt {16}  > \sqrt {15} \). Vậy 4 > \(\sqrt {15} \)b) 11 > 9 nên...
Đề bàiSo sánha) \(2\) và \(\sqrt{3}\)  ;    b) \(6\) và \(\sqrt{41}\)    ;    c) \(7\) và \(\sqrt{47}\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Nếu \(x=\sqrt{a}\)  thì  \(x^2=a\), \((x,\ a\ge 0)\).+) Sử dụng định lí so sánh hai căn...
Đề bàiDùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ \(3\)):a) \(x^2 = 2\);                  b) \(x^2 = 3\);c) \(x^2 ...
Đề bàiTìm số x không âm, biết:a) \(\sqrt{x}=15\);           b) \(2\sqrt{x}=14\);c) \(\sqrt{x}<\sqrt{2}\);          d) \(\sqrt{2x}<4\).Phương pháp giải - Xem chi tiết- Sử dụng công thức  \(a = (\sqrt{a})^2\) với \(a ≥ 0\).- Sử dụng phương pháp...
Đề bàiĐố. Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích của nó bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 3,5m và chiều dài 14m.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Công thức tính diện tích hình...
Đề bàiBài 1. (7 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúngCâu 1. Biểu thức \(\sqrt {1 - 2x} \) xác định khiA.\(x \ge \dfrac{1}{2}\)                         B. \(x \le \dfrac{1}{2}\)C. \(x > \dfrac{1}{2}\)         ...
Đề bàiBài 1. So sánh (không dùng máy tính hay bảng số):a. 2 và \(\sqrt 5 \)                             b. 2 và \(\sqrt 5  - 3\)Bài 2. Tìm x, biết:a. \({x^2} = 2\)b. \({x^2} = 5\)Bài 3. Tìm x, biết:a. \(\sqrt x ...
Đề bàiBài 1. Chứng minh rằng nếu \(a > 1\) thì \(a > \sqrt a.\)Bài 2. Chứng minh rằng với mọi x, ta có: \(\sqrt {{x^2} + 2x + 5}  \ge 2.\)Bài 3. So sánh: \(\sqrt 3  - 5\) và...
Đề bàiBài 1. Tìm x, biết:a. \(\sqrt {x + 2}  = \sqrt {4 - x} \)b. \(\sqrt {6 - 4x + {x^2}}  - x = 4\)Bài 2. So sánh: \(\sqrt 2  + \sqrt 3 \) và 2 ( không dùng...
Đề bàiBài 1. Tìm x, biết:a. \(\sqrt {1 - x}  > 2\)b. \(\sqrt {4 - x}  \le 2\)Bài 2. Tìm x, biết: \(\sqrt {{x^2} + 1}  - x = 3\)Bài 3. Chứng minh rằng với mọi x, ta có: \(\sqrt...