Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế


Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?Gợi ý làm bài: Ngành khai thác khoáng sản: + Đối tượng lao động: Quặng trong lòng đất.+ Tư liệu...
Hãy chỉ ra những điều kiện khách quan, chủ quan để người có sức lao động thực hiện được quá trình lao động.Gợi ý làm bài:Sức lao động mới chỉ là khả năng cần thiết để có thể tiến hành...
Hãy cho biết vì sao Đảng ta xác định: Phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu?Gợi ý làm bài:Đảng ta xác định: Phát triển giáo dục - đào tạo, khoa...
Em hãy trình bày những nội dung cơ bản của phát triển kinh tế và biểu hiện của nó ở nước ta hiện nay.Gợi ý làm bài:-         Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với...
Nêu một ví dụ về ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hộiGợi ý làm bài:-         Đối với cá nhân: Phát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi người có...
Vì sao sự phát triển kinh tế phải đặt trong mối quan hệ với sự gia tăng dân số và bảo vệ môi trường?Gợi ý làm bài:- Phải chú ý sự gia tăng dân số vì bùng nổ dân số...
Hãy cho biết vài nét về phát triển kinh tế của gia đình mình và em có thể làm gì để phát triển kinh tế gia đình?Gợi ý làm bài:Vài nét về phát triển kinh tế của gia đình:- Hiện...