Bài 1. Đa giác – Đa giác đều


Trong các hình dưới đây (h.180), hình nào là đa giác lồi? Vì sao?       Giải:Các hình c,e,g là các đa giác lồi vì đa giác nằm trên một nửa mặt phẳng với  bờ chứa bất kì cạnh nào...
Hãy vẽ một đa giác (lồi) mà các đỉnh là một điểm trong các điểm đã cho ở hình 181 (trên lưới kẻ ô vuông).Giải:                              ...
Em hãy kể tên một số đa giác mà em biết.Giải: Tam giác đều, hình vuông, ngũ giác đều, lục giác đều,...
Chứng minh số đo góc của hình n- giác đều là \({{\left( {n - 2} \right){{.180}^0}} \over n}\)Giải:                                            ...
Tính số đo của hình 8 cạnh đều, 10 cạnh đều, 12 cạnh đều.Giải: Áp dụng công thức tính số đo mỗi góc của đa giác đều có n cạnh bằng \({{\left( {n - 2} \right){{.180}^0}} \over n}\)- Đa giác...
a. Vẽ hình và tính số đường chéo của ngũ giác, lục giácb. Chứng minh rằng hình n – giác có tất cả \(({{n\left( {n - 3} \right)} \over 2}\)  đường chéo.Giải:                ...
Tìm số đường chéo của hình 8 cạnh, 10 cạnh, 12 cạnh.Giải: Áp dụng công thức tính ở bài 6.Đa giác có 8 cạnh, số đường chéo là: \({{8\left( {8 - 3} \right)} \over 2} = 20\)  đường chéoĐa giác...
Chứng minh rằng tổng các góc ngoài của một đa giác (lồi ) có số đo là 360°.Giải:                                            ...
Đa giác nào có tổng số đo các góc (trong) bằng tổng số đo các góc ngoài?Giải:Hình n – giác lồi có tổng số đo các góc trong bằng ( n – 2 ). 180° và tổng các góc ngoài...
Một đa giác (lồi) có nhiều nhất là bao nhiêu góc nhọn?Giải:Ta có: nếu góc của đa giác lồi là góc nhọn thì góc ngoài tương ứng là góc tù. Nếu đa giác lồi có 4 góc nhọn thì tổng...
Một đa giác đều có tổng số đo tất cả các góc ngoài và một góc trong của đa giác bằng 468°. Hỏi đa giác đều đó có mấy cạnh?Giải:Tổng số đo các góc ngoài của đa giác bằng 360°Số...
Mỗi câu sau đây đúng hay sai?a. Tam giác và tứ giác không phải là đa giácb. Hình gồm n đoạn thẳng đôi một có một điểm chung được gọi là đa giác (với n là số tự nhiên lớn...
a. Cho tam giác đều ABC. Gọi M,N,P tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Chứng minh MNP là tam giác đều.b. Cho hình vuông ABCD. Gọi M, N, P, Q tương ứng là trung điểm...
Cho hình vuông ABCD có AB = 3cmTrên tia đối của tia BA lấy điểm K sao cho BK = 1cmTrên tia đối của tia CB lấy điểm L sao cho CL = 1cmTrên tia đối của tia DC lấy...