Bài 1: Dân số


Dựa vào sơ đồ dưới đây, em hãy cho biết tác dụng của việc điều tra dân số.Trả lời:Tác dụng của việc điều tra dân số:- Biết được số dân của một địa phương, một nước hay trên toàn thế...
Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây: a) Hãy vẽ biểu đồ hình cột, biểu diễn sự phát triển của số dân trên thế giới từ những năm 1000 đến năm 2011.b) Qua biểu đồ đã vẽ, rút ra những...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ nguyên nhân và hậu quả của sự bùng nổ dân số:Trả lời: -Nguyên nhân: Dân số tăng nhanh, tỉ lệ sinh cao- Hậu quả: dân số tăng nhanh vượt quá khả năng...
Dựa vào vốn hiểu biết và sơ đồ dưới đây:Hãy nêu những biện pháp giảm sự gia tăng dân số và ngăn chặn sự bùng nổ dân số.Trả lời:Những biện pháp giảm sự gia tăng dân số và ngăn chặn sự...