Bài 1. Dao động điều hòa


1.1 Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu?A. 30cm            B.15 cm         C. -15 cm...
1.5.  Phương trình dao động điều hoà của một chất điểm là  \(x = A\cos \left( {\omega t - {\pi  \over 2}} \right)\,cm\). Hỏi gốc thời gian được chọn vào lúc nào?A. Lúc chất điểm qua vị trí cân bằng...
1.12. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 0,05cos10\(\pi\)t (m). Hãy xác định:a)  Biên độ, chu kì và tần số'của vật.b)  Tốc độ cực đại và gia tốc cực đại của vật.c)  Pha của dao động và li độ của...
1.13.Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 24 cm và chu kì T = 4 s. Tại thời điểm t = 0, vật có li độ cực đại âm (x = -A).a) Viết phương trình dao động...
1.14. Xét một cơ chế truyền và biến đổi chuyển động (H.1.1). Hãy giải thích tại sao khi bánh xe quay đều thì pit-tông dao động điều hoàHướng dẫn giảiThanh ngang trùng với trục Ox. Hình chiều của quả cầu...
1.15.Chọn trục x làm gốc để tính pha (H.1.2). Chứng minh rằng dao động của điểm P trên trục x theo phương trình x = Acos\(\omega\)t và dao động của điểm Q trên trục y theo phương trình y =...