Bài 1: Điểm. Đường thẳng


Dùng các chữ N, P, b, c đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 1 rồi trả lời các câu hỏi sau:a) Điểm M thuộc những đường thẳng nào?b) Đường thẳng a chứa những...
Điền một cách thích hợp vào ô trống trong bảng sau:Giải
Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đâya) Hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng a.b) Đường thẳng b không đi qua hai điểm M và N.c) Đường thẳng c đi...
Dựa vào hình bs1 nối mỗi ý ở cột A với chỉ một ý ở cột B để được kết quả đúng.Cột A Cột B1) Điểm A a) không thuộc các đường thẳng m, n, d2) Điểm B b) nằm trên cả 3...
Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?a) Một điểm có thể thuộc một đường thẳng.b) Một điểm có thể đồng thời thuộc cả đường thẳng.c) Một điểm có thể đồng thời thuộc ba đường thẳngd) Một điểm có thể...
Vẽ đường thẳng a sau đó vẽ A ∈ a, B ∈ a, C \(\notin \) a, D \(\notin \) aGiải
Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng trong thực tế.GiảiMột số hình ảnh của đường thẳng trong thực tế: cạnh bàn,  mép bảng,  nếp gấp của tờ giấy.