Bài 1. Điện tích – Định luật cu lông


- Vì sao khi thanh kim loại nhiễm điện do hưởng ứng ở thí nghiệm Hình 1.4 khi được đưa ra xa quả cầu thì diện tích ở hai đầu thanh kim loại lại "biến mất”? GiảiBản thân thanh kim loại ban...
Hãy chọn phát biểu đúng.Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khíA.  tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tíchB.  tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tíchC....
Từ các công thức xác định lực hấp dẫn và lực Cu-lông cho thấy giữa hai lực dó có gì giống nhau, có gì khác nhauGiảiTừ biểu thức của lực hấp dẫn và lực Cu-lông cho thấy:- Hai lực đều tỉ...
Hãy chọn phương án đúngDấu của các điện tích q1 q2 trên hình 1.7 là:         A. q1> 0; q2< 0.B. q1< 0; q2> 0.C. q1<0; q2< 0.D. Chưa biết chắc chắn vì chưa biết độ lớn của...
 Cho biết trong 22,4 l khí Hidrô ở 0°C và dưới áp suất 1 atm thì có 2.6,02.1023 nguyên tử Hidrô. Mỗi nguyên tử Hiđrô gồm 2 hạt mang điện là prôtôn và êlectron. Hãy tính tổng các điện tích dương và...
 Tính lực tương tác tĩnh điện giữa một êlectron và một prôtôn nếu khoảng cách giữa chúng bằng \(5.10^{-9}\) (cm). Coi êlectron và prôtôn như những điện tích điểm.GiảiTheo định luật Cu-lông:\(F = {9.10^9}{{|{q_1}{q_2}|} \over {{r^2}}} = {9.10^9}.{{1,{{6.10}^{ - 19}}1,{{6.10}^{ -...